Erliin Finants OÜ põhitegevus on raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenus.

Raamatupidamisteenus sisaldab järgmist:

1. Raamatupidamisarvestus  (raamatupidamise sisseseadmine, raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine, algdokumentide süstematiseerimine ja rekvisiitide kontroll, raamatupidamiskannete tegemine,  pea- ja päevaraamatu pidamine, müügi- ja ostuvõlgade arvestus, MTA kontrolliks vajalike dokumentide ettevalmistamine ja esitamine).

2. Maksuarvestus (käibemaks, erisoodustusmaks, maksude arvestus töötasudelt, tulumaksuarvestus).

3. Põhivarade ja väikevahendite arvestus  (põhivarade arvelevõtmine ja mahakandmine, kulumiarvestus, väikevahendite nimekirja pidamine ja täiendamine).

4. Aruandlus (käibedeklaratsiooni koostamine ja käibemaksu deklareerimine, palkadelt ja erisoodustustelt arvestatud maksude deklareerimine, majandusaasta  aastaaruande koostamine,  vahebilansi ja –kasumiaruande koostamine, aruannete koostamine Statistikaametile).


 

Konsultatsiooniteenus sisaldab nõustamist raamatupidamise korraldamisel, raamatupidamise sise-eeskirjade koostamisel, maksuriskide hindamisel, äriplaani koostamisel jms.


Analüüs s.o riskide hindamine ja analüüs, äriplaani analüüs, äriplaani koostamine, majandusaasta aruande analüüs suhtarvude alusel. Analüüsi tulemused esitatakse tellijale kirjaliku aruandena.